من یه نیم ساعتی میرم پشت بوم چهارتا تخمه میشکنم برمیگردم سر درس لعنتی