Common Mistakes at IELTS

چکیده کتاب Common Mistakes at IELTS (Avanced)
این کتاب حاصل تحلیل و بررسی هزاران برگه امتحانی داوطلبان آموزش آیلتس (با نمره 7 و بیشتر) و اشتباه رایج آنها است. شما می توانید با مطالعه این کتاب از متداولترین خطاهای آیلتس پیشگیری کنید. در اینجا گزیده ی برخی از نکات این کتاب برای داوطلبان آورده شده است. کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید.

همانطور که میدانید از آنجا که فقط اشتباه در نوشتن حتی یک حرف منجر به از دست دادن کامل نمره میشود، در نوشتن املای درست کلمات بسیار تمرین و دقت کنید. برخی از کلمات به راحتی شما را به اشتباه می اندازند. برای دیدن لیست کامل کلمات گیج کننده اینجا کلیک کنید.
Dependent
Achieve
Accommodation
Environment
Government
Proportion
Misuse
در انگلیسی (بریتانیایی) کلمه ی programme دو معنی اصلی دارد.یکی در لغاتی مثل training programme به معنای برنامه تمرین. و در حالتی دیگر در کلمه a computer program (با یک m) به معنای نرم افزار می باشد.
کلماتی که دو حرف i و e دارند:
Achieve / achievement
Believe / belief
Hygiene/ hygienic
Retrieve / retrieval
و اما بخاطر داشته باشید که همیشه i قبل e می آید مگر اینکه بعد از حرف c استفاده شود.
Receive / receipt
Deceive/ deceit
Ceiling
کلمه dependent و dependant هر دو درست می باشند ولی به دو معنی متفاوت.

کلمه
Dependent
صفت است و به معنای وابسته بودن

کلمه Dependant اسم است و به معنای شخصی که از لحاظ مالی به دیگران متکی است.
به پیشوند ها دقت کنید:
Inexperienced / inappropriate / inexpensive
Immature/ impolite
Dissatisfied / disorganized
Unaware / unemployed/ unsuitable
و باز هم حرف اضافه!
(More information is available on the website. (on the radio/ on TV / on the internet / on the net / on the computer
.A reason for something: no one explained the reason for the delay
.A reason for doing something: there are many reasons for choosing a small car
.If you look at a figures for people between 20 and 30 years old
.You can obtain loans at cheaper rates
نکته: کلمه ی due to خود معنای "دلیل" را در بر دارد. پس نوشتن کلمه reason به همراه این کلمه اشتباه می باشد.
.The flight was canceled due to technical problems
.The flight was delayed for technical reasons
.The flight was delayed due to technical reasons

فراموش نکنید که بعد از اسم ها و صفت های زیر از حرف اضافه of قبل از عدد استفاده کنید.
A(an) decrease/drop / fall / increase / reduction / rise
A high / low / maximum / peak / total / etc
.A fall of 20% in energy costs as a result of the measures
.Demand reached a peak of 45,000 in early March

توجه داشته باشید که graph همان نموداری است که دو محور افقی و عمودی دارد.
یک chart ارقام آماری را بصورت تصویری نشان میدهد.
یک diagram کلمه کلی است برایی هر گونه اطلاعاتی که بصورت تصویری به نمایش کشیده میشود.

به کلماتی که به همراه کلمات قابل شمارش و غیر قابل شمارش می آیند توجه کنید. عبارتof amount برای اسامی غیر قابل شمارش و عبارت number of برای اسامی قابل شمارش بکار میرود.
(Number of people (Amount of people
...Amount of energy/ food/ information

نحوه استفاده گوناگون از فعل compare "مقایسه کردن"
Compare something to/with something
  • .The graph compares the modern films with those made 20 years ago
  • (.Many have compared her voice to Aretha Franklin. (=they have said it is similar

Compare something to/with something
  • (Women income rose by 31% compared to only 13% for men. (not comparing to

In comparison to/with something
  • .US workers get very little holiday in comparison with their European counterparts


به مثالهای زیر دقت کنید.کدام درست است؟
.Some people can’t afford to join private language courses
.Some people can’t afford to attend private language courses
کلمه join برای عضو شدن به کار میرود (مثلا عضو یک باشگاه شدن.).در حالی که کلمه attend برای شرکت در کلاس، دوره آموزشی، مدرسه و دانشگاه استفاده میشود. پس دومی درست است.

نکاتی در مورد اثر گذار بودن. استفاده کلمات effect و influence و impact و consequence.
از کلمه ی influence برای صحبت در مورد اثری که بیشتر بر روی ذهن یا رفتار باشد استفاده میشود.
.Our experiences have a huge influence on our personality
.We need to learn more about the influence of violent computer games on children
کلمه ی effect (n) یا affect (v) برای صحبت از رابطه علت و معلولی استفاه میشود. یعنی اتفاقی که نتیجه ی یک رخداد است.
.Research has shown a harmful effect of stress on the mother and unborn baby
(The new resort has had a beneficial effect on local business. (Not influence
از کلمه ی impact برای صحبت در مورد اثری که بسیار قوی (بر روی شخص یا محیط) و فراگیر است استفاده میشود.
.We need to look at the environmental impact of the new dam
.Recent advances have had a massive impact on the personal computer industry
کلمه consequences برای اشاره به عاقبت (معمولا منفی) یک پدیده استفاده میشود.
.Children need to be taught about the consequences of doing wrong
.He believes that the 24-7 society has negative consequences for family lifeچکیده کتاب Common Mistakes at IELTS (Intermediate)


این کتاب حاصل تحلیل و بررسی هزاران برگه امتحانی داوطلبان آیلتس (با نمره 5) و اشتباه رایج آنها است. شما می توانید با مطالعه این کتاب از متداولترین خطاهای آموزش رایگان آیلتس پیشگیری کنید. در اینجا گزیده ی برخی از نکات این کتاب برای داوطلبان آورده شده است. کتاب را می توانید از اینجا دانلود کنید.


دقت کنید که بعضی از اسم های انگلیسی مفرد هستند ولی معنی یا ظاهر آنها این را نشان نمیدهد. مثل: News یا Information به مثال های زیر دقت کنید:
.The news was interesting
All the information you need is on the internet.
Mathematics is my favorite subject.
و همچنین از سوی دیگر کلماتی هستند که جمع می باشند ولی s جمع ندارند:


The children are playing in the park.
People are crazy about the new song.
All men/women were standing outside the door.


اگر بخواهید به اسم های غیر قابل شمارش عدد اضافه کنید، از کلمه piece of / some pieces of /a few pieces of استفاده کنید.


A piece of advice
Three pieces of furniture
A few pieces of garbage
با اصطلاحاتی مثل nowadays , these days, today که به صورت کلی یه معنای "امروزه" است، همیشه از زمان "حال ساده" استفاده میکنیم.

Many students today do their research on the internet.
.Nowadays our bodies become old much later than 100 years ago
به طرز بیان این اعداد دقت کنید.
(200,000= two hundred thousand (two hundred thousands
(10,000,000= ten million (ten millions


از کلمه millions و thousands و hundreds، وقتی استفاده میشود که بخواهیم این کلمات را به معنی "هزاران نفر"، "میلیون ها دلار"... استفاده کرد.
.Hundreds of people became homeless after the flood
صدها نفر بعد از سیل بی خانمان شدند.بعد از برخی از فعل ها، فعل باید بصورت مصدر با to بیاید، و برخی دیگر بصورت مصدرing . زبان آموزان این موضوع را باید حفظ کنند و با کاربرد متداول یاد بگیرند.


.He feels shy talking/to talk to others
در مورد کلماتی مثل suggest و recommend توجه داشته باشید که از to استفاده نکنید. طرز استفاده از این فعل ها بسیار حائز اهمیت است. مثال های زیر از دیکشنری لانگمن انتخاب شده است:

(recommend (that
.I recommend that you get some professional advice
.Doctors strongly recommend that fathers should be present at their baby’s birth
recommend doing something
.I would never recommend using a sunbed on a regular basis
.I recommend the butter chicken – it’s delicious
?Can you recommend a good lawyer
recommend something to somebody
.I recommend this book to anyone with an interest in chemistry
recommend something for something/somebody
?Which type of oil do you recommend for my car
recommend somebody for something
.I have decided to recommend you for the directorship
(suggest (that
.Her mother suggested that she should go and see the doctor
.I suggest you call him first
.It has been suggested that the manager will resign if any more players are sold
suggest doing something
.Tracey suggested meeting for a drink after work


به حروف اضافه ای که بعد از فعل ها یا صفت ها می آیند بسیار دقت کنید. سعی کنید آن ها را با تمرین و ممارست یاد بگیرید.

.She is angry with john
.I’m surprised at the number of people who came to visit
.I am really interested in novels
.David is tired of his job
.Sara is bored with the movie
.I agree with youبه استفاده و محل قرارگیری نشانه ها توجه کنید.

% 25
25 $

نکات دیگر:
Advertisement به معنای تبلیغ است. ولی برای اشاره به صنعت تبلیغات از واژه advertising استفاده میکنیم.
اگر کلمه ی spend به تنهایی استفاده شود، معمولا به معنای خرج کردن پول می باشد.

We are spending more on petrol than before.
کلمه salary به معنای حقوق سالانه، و کلمه wage به معنای حقوق ماهانه یا هفتگی می باشد.

کلمه journey یا trip برای مسافرت (از نقطه A به نقطه B رفتن) استفاده میشود. ولی کلمه travel برای معنی کلی سفر بکار میرود. به مثال دقت کنید.


The journey/trip to Australia was really long.
Air travels are generally more expensive than other types of travel.