در تنگای نا امیدی بودم که
تو مرا به سمت نور کشاندی
رسیدن به موفقیت
این خیال است یا واقعیت ؟
اکنون بیشتر از هر بار حس میکنم به تو نیازمندم
نمیدانی دلم چقد اشوب است
غصه ها رفتند و
من ماندم و خوشی ها


خدایا شکرت

شعر از خودم به مناسبت قبولی توی دانشگاه