نقل قول نگرفتم
ولی قرار نیست حرف هر روزنامه ای درست باشه