دوس جـــــــــــــونیم دیگه از امتحانتم گذشته ،الهی ک نمره خوبی کسب کرده باشـــــــی.