در مبحث حركت شناسي در كنكور هاي اخير از چه موضوعاتي سوال طرح شده است ؟
رشته تجربي :
خارج كشور تجربي94 تجربي
94
خارج كشور تجربي 93 تجربي
93
خارج كشور
تجربي92
تجربي
92
نمودار مكان زمان دو متحرك سرعت ثابت نمودار شتاب زمان نمودار سرعت زمان نمودار سرعت زمان نمودار شتاب زمان نمودار سرعت زمان
سرعت متوسط دو بعدي با داشتن معادله سرعت انتگرال دو بعدي مشتق دو بعدي مشتق دو بعدي انتگرال دو بعدي مشتق دو بعدي
پرتاب دو گلوله قائم به صورت هم زمان عبور گلوله در دو لحظه از يك
ارتفاع
عبور گلوله در دو لحظه ي از يك ارتفاع پرتاب دو گلوله قائم به صورت هم زمان عبور گلوله در دو لحظه ي از يك ارتفاع پرتاب گلوله به صورت قائم از ارتفاع h


رشته رياضي :
خارج كشور
رياضي 94
رياضي
94
خارج كشور
رياضي 93
رياضي
93
خارج كشور
رياضي92
رياضي
92
معادله مكان زمان درجه 2 و محاسبه ي مسافت پيموده شده نمودار سرعت زمان نمودار مكان زمان براي يك متحرك شتاب ثابت نمودار مكان زمان براي يك متحرك شتاب ثابت بررسي حركت شتاب ثابت روي خط راست بررسي حركت دو متحرك شتاب ثابت
يافتن فاصله دو متحرك دو بعدي با داشتن معادله مكان هر كدام نمودارشتاب زمان انتگرال دو بعدي مشتق دو بعدي بررسي كميت ها در يك معادله مكان زمان از درجه 3 بررسي كميت ها در يك معادله مكان زمان از درجه 3
عبور گلوله در دو لحظه ي از يك ارتفاع شتاب متوسط دو بعدي با داشتن
سرعت ابتدا و انها
پرتاب دو گلوله قائم به صورت هم زمان پرتاب دو گلوله قائم به صورت هم زمان پرتاب دو گلوله قائم به صورت هم زمان پرتاب گلوله به صورت قائم از ارتفاع h و مجهول بودن سرعت اوليه
پرتاب دو پرتابه با سرعت يكسان از يك نقطه با اختلاف زماني پرتاب گلوله به صورت مايل پرتابه از
ارتفاع h و ببرسي زمان و مكان
سوال پارامتري از پرتابه و بررسي جابه جايي پرتابه تا اوج تغيير كيفي پرتابه از قائم به مايل و بررسي بيشترين برد سوال پارامتري از پرتابه و بررسي برد پرتابه روي سطح شيب دار جابه جايي پرتابه با داشتن سرعت اوليه


**نتايجي كه پر واضح هستند :
1) از مبحث حركت شناسي در كنكور رشته تجربي 3 تست ( معادل 10 درصد ) و در رشته رياضي 4 (تقريبا معادل 9 درصد )تست مطرح مي شود
2) تنوع تست هاي اين فصل در رشته رياضي بيشتر مي باشد.
3) چهارمين تست از اين فصل براي رشته رياضي ، مربوط به پرتابه ها (پرتاب گلوله ها به صورت غير عمود ) مي باشد .
دانش آموزان رشته تجربي از اين مبحث تستي نخواهند داشت .


4) موضوعات زير بیشترین تست را درسه سال اخير داشته اند:


نام مبحث تكرار در رشته تجربي تكرار در رشته رياضي تكرار
در هر دو رشته
مشتق دو بعدي 3 تست 1 تست 4 تست
نمودار سرعت زمان 2 تست 1 تست 3 تست
انتگرال دو بعدي 3 تست 1 تست 4 تست
نمودار شتاب زمان 2 تست 1 تست 3 تست
پرتاب دو گلوله به صورت هم زمان 2 تست 3 تست 5 تست
عبور گلوله در دو لحظه ي از يك ارتفاع 3 تست 1 تست 4 تست
تعداد تست ها با موضوع تكراري در اين سه سال 15 تست 8 تست 23 تست
تعداد كل تست هاي حركت در سه سال اخير 18 تست 24 تست 42 تست
درصدتست ها با موضوع تكراري در اين سه سال 83 درصد 33درصد 55 درصد


*نتايجي جالب :
5) سه تست رشته تجربي معمولا از نمودار (يا سرعت زمان يا شتاب زمان ) و حركت دو بعدي ( مشتق دو بعدي يا انتگرال دو بعدي )
و پرتاب گلوله در راستاي قائم مي باشد .
و سه تست انتخابي اونها معمولا از بين اين پنج نوع تست مي باشد ))
6) اگه دانش آموزي از رشته تجربي براي كنكور 94 فقط تست ها حركت 92 و 93 (( فقط سوالات كنكور تجربي ، فقط 12 تست ))
را براي فصل حركت شناسي مطالعه مي كردو هيچ تست و تمرين و جزوه ديگري نميخواند هر سه تست كنكور امسال را مي توانست پاسخ دهد
7) اگه دانش آموزي از رشته رياضي براي كنكور 94 فقط تست هاي حركت 92 و 93 ((البته هم سوالات تجربي و هم سوالات رياضي ، فقط 28 تست ))
را براي فصل حركت شناسي مطالعه مي كردو هيچ تست و تمرين و جزوه ديگري نميخواند از چهار تست رشته رياضي حداقل دو تست را پاسخ مي داد
8)جدول فوق ، تا حد زيادي عينيت مي بخشد به اين موضوع كه ((فقط 20 درصد موضوعات فيزيك ، تشكيل دهنده ي80 درصد تست هاي فيزيك در كنكور مي باشد ))
البته گاهي اوقات بيشتر از 80 درصد مثل تست هاي حركت در رشته تجربي و گاهي اوقات كمتر از 80 درصد مثل تست هاي حركت در رشته رياضي
با 20 درصد سوالات حركت در کنکور تجربی ، ميتوان 83 درصد موضوعات كنكور این فصل را پوشش داد .