اگر به طور فرضی جایگاه تشخیص آنزیم در پلازمید آگروباکتریوم بر روی ژن مقاوم به آنتی بیوتیک باشد،چه نتیجه ای مورد انتظار است؟