555.jpgمهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی


واژه بیوتکنولوژی که همان زیست فناوری است تکنیکی است که با استفاده از تلفیق علوم بیوشیمی، میکروبیولوژی و مهندسی به بهبود و عرضه فرآورده از جانداران، به ویژه از طریق دستکاری آن ها در سطح مولکولی می پردازد. امروزه با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی آنها، بیوتکنولوژی کشاورزی مورد توجه ویژه‌است و محصولات تراریخته گوناگون پرمحصول و مقاوم کشاورزی مانند ذرت، برنج، سویا، گوجه فرنگی، گندم تولید می گردد.

درسنامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی


طول دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی بطور متوسط دو سال و حداکثر سه سال می­باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است و در هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی وجود دارد.

تعداد واحدهای درسی رشته بیوتکنولوژی

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی 32 واحد است. که 18 واحد آن دروس اصلی که شامل (بیوشیمی-میکروبیولوژی عمومی-ژنتیک مولکولی مقدماتی-هورمونهای گیاهی و تمایز بافت ها-ریز ازدیادی و کشت بافت های گیاهی-بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی-مهندسی ژنتیک) 7 واحد دروس اختیاری و 1 واحد سمینار و 6 واحد پایان نامه می باشد.


وضعیت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی


در اکثر رشته های کشاورزی از جمله بیوتکنولوژی تحقیقات گسترده ای مبتنی بر استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید صورت می گیرد که در جهان در حال توسعه روز افزون بوده لذا ضرورت تریبت افرادی مسلط بر دانش بیوتکنولوژی کاملا محرز است.

وضعیت اشتغال رشته بیوتکنولوژی

فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی می توانند:در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و یا در مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و مؤسسات تحقیقاتی دیگر به امر پژوهش مشغول شوند
به برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی و یا
به تدریس دروس مربوط به بیوتکنولوژی و علوم وابسته در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و یا
به جمع آوری، شناسایی، حفظ و نگهداری میكروارگانیسم‌های مرتبط با بخش كشاورزی در بانك سلولی بپردازند
برای اجرای پروژه‌ها‌ و طرح‌های تحقیقاتی حول محور تولید فراورده های بیولوژیك مورد استفاده در بخش كشاورزی و صنایع وابسته به آن از جمله سموم بیولوژیك، كودهای بیولوژیك و فراورده های با ارزش مورد استفاده در صنعت غذا، مشغول به کار شوند.