محمد علی بهمنی:


تا نیمه چرا ای دوست، لاجرعه مرا سر کش
من فلسفه ای دارم: یا خالی و یا لبریز