سلام بچه ها میشه کمک کنید که کدوم یکی از این انتخابا بهترن از نظر بازار کار و درامد و شهر
بیوشیمی حکیم سبزواری یا ژنتیک غیر انتفاعی علم و هنر یزد؟