اگر چه در زمان بودن سختی کشیده باشی،
و غمها دلت را تنگ کرده باشد...
حسابت که پاکِ پاک باشد
موقعِ رفتن ، شاد میروی ... شادِ شادِ شاد

پیوستنت به قافله شاد روانِ حقیقی که عزا ندارد
بگذار کیک و شمع سفارش دهم ، به یادِ آنهمه روزهایی که خوب " بودند و نبودند " ولی تو فقط " خوب " بودی