ایران کشور خاصی هست هر اتفاقی بیفته پتانسیل افزایش قیمت را داره چه ایجاد تحریم چه لغو تحریم