ببخشيد شما ميدوني اگه دانشكده اي زير مجموعه دانشگاه اصلي باشه رتبه بندي همون دانشگاه اصلي واسش حساب ميشه يعني رتبش بالاعه
يا نه چون دانشكده است تو رتبه بندي دانشگاه ها پايين به حساب مياد

منظورم اينه كه دانشكده علوم پزشكي سيرجان زير نظر كرمانه
تو رتبه بندي همون كرمان به حساب مياد
يا چون اسمش دانشكده اس و توي دفترچه كلا جدا انتخاب رشته ميشه پايينه

يعني ازينا نيست كه بنويسه مثلا پرستاري كرمان محل تحصيل سيرجان
از همون اول نوشته پرستاري دانشكده علوم پزشكي سيرجان