اگه کسی 93 رو داره و با مدرسه نمیخواد کار کنه((معلم نداره یا معلمی نداره که با کتاب جدید بخاد تست کار کنه )) نیازی به گرفتن چاپ 94 نداره