ما همه کودکان ایرانیم
مادر خویش را نگهبانیم


همه از پشت کیقباد و جمیم
همه از نسل پور دستانیم


زادهٔ کورش و هخامنشیم
بچهٔ قارن و نریمانیم


پسر مهرداد و فرهادیم
تیرهٔ اردشیر و ساسانیم


ملک ایران یکی کلستانست
ما گل سرخ این گلستانیم


کار ما ورزش‌ است و ‌خواندن درس
همه از تنبلی گریزانیم


چون نیاکان باستانی خویش
راستگوی و درست پیمانیم


مستی و کارهای بی‌معنی

کار ما نیست زانکه انسانیم


همه در فکر ملت و وطنیم
همه در بند دین و ایمانیم


پارسی‌زاده‌ایم و پاک سرشت
کز نژاد قدیم آریانیم


همه از یک‌نژاد و یک خاکیم
گر ز تهران گر از خراسانیم


اول اندر میان مدرسه‌ایم
بعد از آن در میان میدانیم


می‌نمائیم مشق سربازی
روز میدان مطیع فرمانیم


پس از آن درکمال آزادی
پی تحصیل ثروت و نانیم


همه‌ پاکیم و راستگو‌ی‌ و شریف
بی‌خبر از دروغ و بهتانیم


گر دروغی کسی به ماگوید
ما ازو روی خود بگردانیم


همگی اهل صنعت و هنریم
همگی اهل خیر و احسانیم


ازکسی حرف زور نپذیریم
وز کسی مال مفت نستانیم


در تجارت شریک تجاریم
در زراعت رفیق دهقانیم


کار ما صنعت‌ است و علم‌ و عمل
کارهای دگر نمی‌دانیم


حالیا بهر افتخار وطن
ما شب و روز درس می‌خوانیم