ببین کلا فیزیک هر کتابی میخای بگیری بگیر ولی نشر الگو نگیر ک اصلا خوب نیس..........
من سال دوم داشتم اصلا به درد نخورد
یک کتاب دیگه بگیر