از فکر خود برای طراحی ورزشها و برای تأمین نیازهای خود کمک بگیرید. بآرامی شروع کنید و دامنه حرکت اعضا را در جهت حرکت طبیعی مفصل گسترش دهید. سپس روی هر مفصل مبتلا به آرتروز بآرامی کار کنید. از تمرینهایی که بسیار فعال نیستند، استفاده کنید و از دستها برای بلند کردن عضو کمک بگیرید اما مواظب باشید که فشار بیش از حد به عضو مبتلا به عارضه وارد نکنید و از انجام هر عملی که ممکن است بعد از تمرین باعث آسیب مفاصل شود، خودداری کنید. زمانی که صدمه وارد شود، به این معنا است که شما بر عضو فشار آورده اید. شکیبایی کلید موفقیت شماست.
زمانی که از ورزشهای کششی و حرکتی برای بازشازی مجدد کامل مفصلها استفاده می کنید، باید مواظب باشید که به مفصل، بار بیش از حدی را تحمیل نکنید و از فعالیت های بیش از حد متعارف روزانه پرهیز کنید. فعالیت های وسیعی از کارهای موجود مانند دستگیره در، کمدهای لباس و در بازکننده ها برخی از آنها هستند.
از اطلاعات دیگران برای غلبه بر مشکلات خود استفاده کنید. برای مثال استفاده از وسیله روی کمدها یا دسته یخچال، به طوری که بتوانید از بازو به جای دستتان استفاده کنید. از **** برای بستن کشوها استفاده کنید. تا فشار روی دستها و مچ وارد نشود. از دستها جایی که اکثر مردم از یک دست استفاده می کنند بهره بگیرید، برای مثال، نگه داشتن فنجان و ظروف دیگر در داخل قفسه ها، به خاطر راحتی می توانید درهای قفسه را بردارید و کارهای غیر ضروری را انجام ندهید. شاید شما بهتر است استراحت کنید و کارهای خانه و باغ را که نمی توانید بخوبی انجام دهید به دیگران واگذارید.
در پایان، زمانی که روی مفاصل، احساس درد می کنید از دیگران کمک بخواهید. آنها تمایل به شناخت مشکل شما ندارند و اکثر مردم خوشحال هم می شوند به شما کمک کنند. بنابراین خجالت نکشید چون واقعا نیازی نیست که به خاطر آن روز خودتان را ملامت کنید.