در مود حذف کنکور
کنکور برای رشته های تاپ به هیچ وجه حذف نمیشه
اینو از منبع معتبر شنیدم
ولی فکر کنم ازشماها حتی اگه حذف بشه باز کنکور بگیرن اینو مطمئن نیستم