دوستان عزیز که امسال کنکور دادن گاج بهتر یا خیلی سبز؟