سلام به همه. آیا کسی دیده کسی با معدل کتبی14 پزشکی قبول شه . البته بدون هیچ سهمیه ای. لطفا کارنامه کنکورشم بزاره