سولوم
اغا جای این 5 متغیر چه اعدادی بزاریم که تساوی برقرار باشه
= 3^(x+y+z+u+c)
xyzuc
جواب زیاد مهم نی چون با متلب به دست میاد مهم راه حله.....