توبه کردم که دلت را به دلم راه ندهم
ای دل دیوانه ، عاشق بی خانه ...
توبه کردم که کسی محرم قلبم نشود
ای دل دیوانه ، عاشق بی خانه


«کسری زاهدی _توبه کردم »