سال 2012 | 375 صفحه | ISBN: 9788120346079 | 70 MB |معرفی:
آیا کتاب پیش رو در مواجهه با مدل‌ها، مفاهیم و موضوعاتی که با یک ارزیابی ساده نمی‌توان از آن‌ها عبور کرد، به دانشجویان در جهت تجزیه و تحلیل موارد و شرایط تجاری واقعی کمک می‌کند؟
کتاب “مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی” فقط یک فهرست از مفاهیم، مدل‌ها و تئوری‌ها نیست بلکه اولین کتاب درسی در مقطع کارشناسی است که به معرفی چارچوب کاری مبتنی بر نظریه و سازماندهی چند فصلی برای اضافه‌کردن ساختار اضافی به زمینه مدیریت استراتژیک، می‌پردازد…VRIO یک چارچوب کاری یکپارچه است که به اندازه‌ کافی برای استفاده در تجزیه و تحلیل طیفی از موارد و تنظیمات تجارت واقعی، گسترده است و در عین حال به‌اندازه کافی برای درک و آموزش نیز ساده می‌باشد.


برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می‌دهند. "فرانسوا ولتر"