عجب...پس من که مستمر و نوبت اولم بیست شده و همچنین مستمر دوم هم 20...صفر هم بشم قبولم ک
البته بگم مدسه مستمرها و ترم اول همه رو 20 میده چون پیش دانشگاهیه امسال