اگر کسی در همایش نکته و تست اقای عمارلو شرکت کرده بگه تستای جدید داده ؟ جزوه جدید دهده ؟
اخه ما اهوازیم قرار بود واسه ما نکته و تست بزاره اما رفت اصفهان