محاسبات و نقشه کشی آسانسور

اولین و اساسی ترین قدم برای نصب آسانسور نقشه کشی و محاسبات آسانسور بر اساس نیازها و پارامترهای فنی یک ساختمان است. عدم رعایت اصول محاسبات و نقشه کشی موجب افزایش هزینه های ناشی از انتخاب نامناسب و دوباره کاری ها، اتلاف زیربنای ساختمان و یا عدم قابلیت نصب قطعات مورد نظر به دلیل تخصیص فضای نامناسب به آسانسور و کاهش دقت درنصب آسانسور خواهد بود. محاسبات آسانسور شامل دو بخش محاسبات آنالیز ترافیک و محاسبات قطعات است. مواردی که در پروسه طراحی و محاسبات انجام میگیرد عبارتند از:  • بررسی و مطالعه طراحی های معماری ساختمان
  • تحلیل و آنالیز ترافیک آسانسور ساختمان و دریافت خروجیهای مورد نظر با در نظر گرفتن محدودیتهای ابعادی
  • طراحی و نقشه کشی آسانسور با نرم افزارهای پیشرفته
  • امکان سنجی نیازهای ترافیکی و نیازهای شخصی با در نظر گرفتن هزینه ها
  • تببین مشخصات فنی بر اساس امکانات موجود و نیازها
  • تعیین نقشه های اجرای چاه آسانسور بر اساس آهن کشی و یا دیوار برشی
  • نصب آسانسور بر اساس پارامترهای مورد توافق

1_ طراحی و نقشه کشی آسانسور (Lift designing) :
آموزش آسانسور :فلسفه طراحی آسانسور عبارتست از استفاده حداکثری از حداقل امکانات موجود .این امکانات شامل : فضای موجود در چاه آسانسور، زمان مورد نیاز برای نصب آسانسور و بودجه مورد نیاز برای نصب آسانسور می باشد. طراحی به دو روش انجام میگیرد: در روش اول عرض و عمق چاه آسانسور بعنوان ورودی طراحی بوده و سایر مشخصات فنی آسانسور خروجی مسئله خواهند بود. می بایست بر اساس این ورودی بهترین طراحی صورت پذیرد. ممکن است خروجی این روش به دلیل عدم انتخاب قطعات قبل از تعیین عرض و عمق چاه آسانسور محدودیتهای به وجود آورد. متأسفانه اغلب طراحی های ساختمانی بر اساس این روش انجام میگیرد. در عمل خرید آسانسور پس از بتون ریزی سقفها به این نوع طراحی نیازمند خواهد بود. روش دوم و بهترین روش طراحی، طراحی بر اساس نیازهای ترافیکی در درجۀ اول و سلیقه و نیازهای مشتری در درجه دوم بوده و در واقع ورودی ها در این روش خواسته های مورد نظر ترافیکی ساختمان و سلیقه کارفرما است و خروجی ها نیز عرض ، عمق چاه و سایر مشخصات فنی آسانسور.

2_ آنالیز ترافیک (Traffic analysis) :


آنالیز ترافیک آسانسور در واقع انتخاب صحیح نوع آسانسور برای سرویس دهی حمل و نقل عمودی یک ساختمان می باشد. در واقع ترافیک یک ساختمان می بایست طوری تحلیل گردد که حداکثر مدت زمان انتظار مسافران برای آسانسور در بازه زمانی 24 ساعته شبانه روز بیش از 2 الی 3 دقیقه نباشد. اولین نتیجه گیری این است که تعداد طبقات، تعداد واحدهای مستقر در طبقات ، نوع کاربری ساختمان (اداری ، مسکونی ، ...) و پارامترهای مشابه دیگر از ورودیهای آنالیز ترافیک بوده و تعداد، نوع، سرعت، ظرفیت، الگوریتم پاسخ دهی به احضارها، چیدمان آسانسورها نسبت به یکدیگر ، نوع دربهای آسانسور ، سیستم تعلیق و نوع تمامی قطعات آسانسور از خروجی های آنالیز ترافیک یک ساختمان می باشد.

3_ محاسبات قطعات (Calculations) :


تعیین، محاسبۀ نوع و مشخصات فنی قطعاتی که در نصب آسانسور بکار میروند در این مرحله انجام میگردد. مشخصات فنی تمامی قطعات به یکدیگر مربوط بوده و در صورت تعویض هر قطعه ممکن است قطعات دیگر نیز دستخوش تغییرات گردند. از این رو انتخاب یک قطعه می باست بر اساس محاسبات اولیه انجام گردد. این محاسبات عموما شامل محاسبات ضریب اطمینان سیم بکسلها، محاسبات ضریب اصطکاک سیم بکسلها در شیارهای فلکه های کششی موتور و هرزگرد، محاسبۀ نیروهای کشش، محاسبه فشار ویژه، محاسبات نیروها و تنش ریلهای راهنما، محاسبات حداقل نیروی لازم موتور و محاسبۀ بار اعملا شده بر سقف چاه آسانسور می باشد.


نحوه نصب قطعات نیز بر محاسبات جزئی قطعات دخیل بوده و در نتیجه طراحی آسانسور مستقل از محاسبات جزیی قطعات نخواهد بود.

این مجموعه با در دست داشتن بهترین امکانات جهت محاسبه و طراحی انواع آسانسور در تمامی مراحل نصب آسانسور اعم از آهن کشی ، درب و ریل، مکانیک مفتخر به ارائه خدمات طراحی ، نقشه کشی و محاسبات آسانسور به همکاران و کارفرمایان گرامی می باشد.