رئيسمركزامورآموزشىوتحصيلاتتكميلىدانشگاهآزاد،ازشروعترمتابستانيازاولتيرماهخبردادوگفت:تمامواحدهاىدانشگاهآزاداسلامىملزمبهبرگزارىترمآموزشىدرفصلتابستانهستند.

رسول ميرزايى، با بيان اينكه سال گذشته تنها واحدهاى جامع
و بزرگ ملزم به برگزارى ترم تابستاني بودند، افزود: برگزارى ترمتابستاني شامل تمام مقاطع كاردانى، كارشناسى، كارشناسىارشد و دكتري است.ميرزايى خاطر نشان كرد: مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامى، تمامتلاش خود را به منظور برگزارى ترم تابستاني براى دانشجويانبه كار م ىبرند تا فرصتى براى دانشجويان ايجاد شود كه بدوندغدغه در كنار خانواده هاى خود به تحصيل بپردازند.

وى درباره تعداد واحدهاى درسى قابل ارائه در دوره تابستان
گفت: براى دوره هاى كاردانى و كارشناسى حداكثر 10 واحد وبراى دوره كارشناسى ارشد تا 6 واحد و دوره دكتري تا 4 واحدارائه مى شود.مدير كل امور آموزشى و تحصيلات تكميلى دانشگاه آزاداسلامى افزود: دانشجويان دوره كاردانى و كارشناسى كه با اخذ12 واحد درسى در دوره تابستان دانش آموخته مى شوند وهمچنين دانشجويان داراى معدل بالاتر از 17 مى توانند در ايندوره تا 12 واحد درسى اخذ نمايند.

وى درباره ميزان شهريه ترم تابستاني گفت: شهريه ثابت دوره
تابستان در ازاى اخذ 6 واحد درسى و كمتر، نصف شهريه ثابتو در صورت اخذ بيش از 6 واحد تا حداكثر 12 واحد، دوسومشهريه ثابت به همراه شهريه واحدهاى انتخابى لحاظ م ىشود.ميرزايى در پايان در مورد طول دوره ترم تابستاني نيز گفت:مدت دوره تابستاني بدون احتساب زمان ثبت نام، امتحانات واعلام نمرات امتحانى، 8 هفته است.