مسخره کردن ایرانیها در تبلیغات سامسونگ اسراییل ملعونhttp://www.aparat.com/v/WKtp4/%D9%85...B9%D9%88%D9%86