منم با تستای شمارشی مشکل دارم...احتمال خطا تو این تستا زیاده...