اعتراض دانشجو : بایكوتشماره دانشجویی : مدرك جرم
اعتراض برای كیفیت غذا : می خواهم زنده بمانم
روز پرداخت وام دانشجو : روز فرشته
دانشجوی اخراجی : مردی كه به زانو در آمد
دانشجوی مشروطی : مردی كه موش شد
آینده تحصیل كرده : دست فروش
كلاس های ساعت 12-2: خواب وبیدار
رئیس دانشگاه : مرد نامر
تصویب شهریه برای دانشجویان : تاراج
استاد راهنما : گمشده
به دنبال سرویس : دونده
آشپزهای سلف سرویس : هفت سامورائی
ازدواج دانشجوئی : عروسی خوبان
دانشجویی كه تغییر رشته داده : بازنده
بوفه دانشگاه : غارتگران
سرویس دانشگاه : اتوبوسی بسوی مرگ
امید به بهبود اوضاع : توهم
غذای امروز : سلف self
گردهمایی استادان : دسیسه
كتابخانه دانشگاه : خانه عنكبوتان
پاس كردن یك درس: یكبار برای همیشه
ژتون فروشی : آژانس شیشه ای
علت نیافتن بعضی از دانشجویان : رابطه پنهان
رئیس دانشكده : سناتور
التماس برای نمره : اشك كوسه
امور دانشجویان : سایه شوگان
سوار شدن به اتوبوس : یورش
نماینده كلاس : بهترین فرد بد
ترم آخر : بوی خوش زندگی
پایان نامه : زندگی دیگر هیچ

سالهای پیش از دانشگاه : آن روزهای خوشدانشجوی تازه وارد : هالوی خوش شانس
ثبت نام ترم جدید : ده فرمان
دانشجویان ساكن خوابگاه : جنگجویان كوهستان
خوابگاه شهرك : اینجا آخر دنیاست
دانشجوی پزشكی : به خاطر یك مشت دلار
دانشجوی اد بیات : نان و شعر
وام تحصیلی : جهیزیه رباب
خوابگاه دا نشگاه : خانه كوچك
خانواده دانشجویان : بینوایان
دانشگاه آزاد : جیب برها به بهشت نمی روند
دانشجوی مدل رپی : الو، الو، من جوجوام
دانشجوی فوق لیسانس : قهرمان قهرمانان
انتخاب درس افتاده : زخم كهنه
استاد دانشگاه : یك گروه خشن
اولین امتحان : اولین خون
شب امتحان : امشب اشكی میریز
مراقبین امتحان : سایه عقاب
شاگرد اول كلاس : مردی كه زیاد می دانست
تقلب : عملیات سری
تدریس در دانشگاه : تجارت
روز دریافت كارنامه : روز واقعه
تعطیلات بین ترمی : روزهای خوب زندگی
دانشجوی فارغ التحصیل : دیوانه از قفس پرید
مسئول خوابگاه : كاراگاه گجت
انصراف دادن : فرار بسوی خوشبختی
ادامه تحصیل تا دكترا : دیدار در استانبول
وعده رئیس دانشگاه : بلوف
تصویه حساب : خط پایان
شیرینی گرفتن از فارغ تحصیلی : ضربه آخر
عمر دانشجو : بر باد رفته