آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که گل های رنگارنگی که در اطرافمان وجود دارند با تغییر رنگ چه شکلی خواهند شد؟ شرکت Revolution Biotechnology که مخفف آن (RevBio) است به اصلاح ژنتیکی گیاهان پرداخته تا بتوان به چنین مهمی دست یافت.
راه حل ساده و تجربی وجود دارد، گل های سفید را در آب حاوی رنگ های خوراکی قرار داده و پس از مدتی مشاهده می شود که گلبرگ های گل های سفید تغییر رنگ می دهند اکنون شرکت RevBio نیز از همین روش ابتدایی اما به شکلی متفاوت بهره برده است.
این شرکت بیوتکنولوژی توضیح می دهد :« گل هایی با گلبرگ های رنگی حاوی مولکول های کوچکی با نام آنتوسیانین هستند که سبب رنگی بودن گلبرگ های گل می شوند. اما در گل های سفید یک آنزیم فعال نبوده در نتیجه گلبرگ های گل تنها به رنگ سفید دیده می شوند اما هنوز به درستی مشخص نیست که کدام آنزیم فعالیت ندارد.

اما در یک آزمایش به اصلاح گل اطلسی با پروتئینی خاص پرداخته شد. این گیاه زمانی که داخل اتانول قرار می گرفت، طی ۲۴ ساعت از سفید به قرمز تغییر رنگ می داد اما پس از اینکه این گل داخل آب معمولی قرار می گرفت، دوباره به رنگ سفید تغییر شکل می داد.

پیش از این محققان برای اصلاح گیاهان دستکاری هایی را در DNA آنها انجام می دادند اما این شیوه جدید می تواند راه حل های متفاوت و جدیدی را پیش روی محققان قرار دهد.