برنامه امروز
حد 50 تست / شمی 3 محلول 50 تست / دینی 2 دو درس / احتمال مرور کلی + 50 تست / دتر مینان / فیزیک آیینه نصفه باقی مونده + 50 تست / ارایه ادبی 20 تست / عربی ترجمه 30 تست

چطوره ؟