بایک بار استفاده از ارقام 1تا 9 در هر عملیات ریاضی عبارتی بنویسید که حاصل ان برابر با 111 باشد حد اقل از چند عمل جمع باید استفاده شود؟