هر چه قدر به پدر و مادرت ارادت داری اینجا ازشون تشکر کن