دوتا سوال از حسابان:

1. نقطه ای در صفحه بیابید که از آن نقطه دو خط مماس بر سهمی... بتوان رسم کرد و این خط ها برهم عمود باشند .این مسئله چند جواب دارد؟...

2. در خط y=mx+2 ، " ام " چه مقدارهایی می تواند داشته باشد تا بتوان بر نمودار تابع y = tan3x خط مماسی رسم کرد که با آن موازی باشد.

ممنون