از میان تار و سه تار و کمانچه، ویولون زده جلو
هعی بابا...