اگر بخواهیم رادیان ® را تعریف بکنیم
رادیان زاویه مرکزی مقابل با کمانی© است از دایره که طول آن با شعاع برابر است. یعنی محیط دایره مساوی رادیان و اندازه زاویه نیم صفحه رادیان و اندازه قائمه رادیان است.
ولی مفاهیم هندسی را بهتر است بصورت هندسی و تصویری یادبگیرید.
در این بخش از آموزش ریاضیات مفهومی یک انیمیشن کوتاه ولی کاملا مفهوی برای شما آماده کرده ایم.
ببینید و لذت ببرید.
ریاضی ۱۰۰
[IMG]http://************/wp-content/uploads/2014/11/35300.gif[/IMG]رادیان ریاضی