باسلام.دوستم میخواست ترم بهمن بره دانشگاه دیگری ولی امروزکه سرزدبه سایت آزمون مهلتش تموم شده بودازشانس بدش.حالاچکارکنه؟کارش بدجورگیره.امکان تمدیدنداره؟باتشکر