اول منبع:سازمان سنجش آموزش کشور
به اطلاع متقاضيان شركت در آزمون هاي TOEFL وGRE ميرساند تنها مداركي از سوي اين سازمان مورد تائيد و گواهي قرار مي گيرد كه مركز برگزاري آزمون مجوز لازم را از اين سازمان دريافت نموده و تحت نظارت اين سازمان قرار داشته باشد.
اخيرا اطلاع حاصل شده است كه در شهر كرمان موسسه اي به نام مركز آموزش خانه زبان كرمان بدون دريافت مجوزهاي لازم از سوي اين سازمان اقدام به برگزاري آزمونهاي TOEFLو GRE مي نمايد .لذا يادآوري مي گردد مدارك داوطلباني كه در مركز ياد شده در آزمون شركت مي نمايند از نظر اين سازمان داراي اعتبار نيست و مورد تائيد براي ارسال به مراكز آموزشي قرار نخواهد گرفت.

تاریخ درج خبر:93/10/10