آموختم ز خالق رسم وفا والفت
گر یار من بدانی این راه و رسم اخوت
باید گذر کنی دوست ازهر بدی وزشتی
شاید تو با گذشتت گلهای عشق کشتی
در این جهان چه ماند از ما امانت ای دوست
این نیکی و گذشت است درما که بهترین خوست