با سلامم دوستان هر کی هر تست خوبی داره که فکر میکنه به درد بقیه هم میخوره اینجا بذاره
اولیش از خودم


سوال 157خانه زیست شناسی زیست سال چهارم درس اول
:157:در یوکایوت ها ، ...
1)mRNAهای اولیه برای بالغ شدن ، فقط اینترون های خود را از دست میدهند.
2)هر راه انداز فقط به یک عامل رو نویسی متصل میشود.
3)حذف اینترون ها نوعی تنظیم بیان ژن بعد از رونویسی است.
4)هر افزاینده فقط میتواند به یک عامل رو نویسی متصل شود.


.
.
.
.
.پاسخ
.
.
.
.
.
.
.
.
پاسخ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


پاسخ تشریحی خانه زیست شناسی:گزینه3
بررسی گزینه ها:
1)عین جمله کتاب درسی<<یکی از تغیرات در اغلب RNAهای یوکاریوتی ، کوتاه شدن مولکول RNAهای اولیه است.>> پس تغیر دیگری هم رخ میدهد که البته شما نخوانده اید.
2)باز هم جمله ی کتاب درسی<<گروهی از عوامل رونویسی(نه یک عامل ) به راه انداز متصل میشوند.>>
3)بله همین طور است!چون تا زمانی که اینترون ها حذف نشوند،mRNAوارد سیتوپلاسم نشده ترجمه نمیشود.
4)به افزاینده ها نیز به طور معمول ،چند عامل رونویسی متصل میشود.(شکل 10-1)