امکانش هست در تکمیل ظرفیت با تراز 5810 در رشته میکروبیولوژی شهر قدس قبول شوم؟