اینهمه آدم یکیش آبانی نبودا نتیجه :ما آبانیا اصن کمیابیم! :yahoo (4): قدرمونو بدونید! قسمت غرورشم خشنگ بود