تکنیک های مورد نظر :

آپوگادو : ( خفه کردن صدای سیمها )

این عمل به دو شیوه انجام می گیرد

1- خف به وسیله کف دست راست 2 – خف به وسیله انگشت چهارم ، در این درس و در ابتدای قطعه این تکنیک بوسیله انگشت چهارم ( حالت دوم ) اجرا می شود

نکات مهم در اجرای این تکنیک :

در اجرای این تکنیک باید دقت نمایید که برخورد انگشت چهارم به سیم ها ، سریع و ظریف باشد نه با قدرت ، اگر در این تکنیک با قدرت سیم ها را لمس کنیم باعث بوجود آمدن صدای اضافی از سیم ها می شویم ( به دلیل برخورد سیم ها با صفحه انگشت گذاری گیتار )

انگشت چهارم باید سیم ها را فقط لمس کند ، به شیوه ای که صدای مرتعش شده از سیم ها قطع شود و در ضمن صدای دیگری پس از برخورد انگشت چهارم به سیم ها شنیده نشود

شیوه زدن راسگوادو در شروع قطعه :

راسگوادو چهار تایی بدون ضرب آخر ( I ) و به جای I از آپوگادو استفاده می کنیم

ضربه گلپ :

گلپ تکنیکی حیاتی در گیتار فلامنکو :

در زدن گلپ دقت کنید که صدای ایجاد شده توسط گوشت و ناخن دست ایجاد می شود و ضربه گلپ نباید صرفا توسط ناخن به گیتار اصابت کند

یکی از جلوه های بارز و زینت های موسیقی در فلامنکو ضربه گلپ می باشد و درست اجرا کردن آن می تواند کمکی شایان به درک مخاطب و برقراری ارتباط با موسیقی فلامنکو داشته باشد . پس در اجرای این تکنیک نهایت دقت را به کار برید

اجرای تکنیک لگاتو بر روی آکورد های ( سی بمل و لا ماژور ) :

قسمت اول (‌ لگاتو بر روی آکورد لاماژور ) :

گرفت آکورد با دو انگشت ( 1 و 2 ).لگاتو با انگشت 3 ( فرت سوم سیم 1 ) در ضرب ( 12 و ) :

توجه نمایید که لگاتو در این حرکت می تواند با انگشت چهارم نیز صورت پذیرد . برای لگاتو کردن توجه نمایید که این شیوه لگاتو کردن ( همزمان در ریتم و بر پایه کمپاس ) ، باید بدون شتاب و دستپاچگی انجام پذیرد . هر گونه استرس در انجام این حرکت می تواند قطعه را از کمپاس خارج کند

پس توصیه می کنیم در اولین تمرین ، نواختن آهسته و با تمرکز انجام گیرد . سعی کنید قطعه و زمان لگاتو کردن را با تمرین ، در ذهن خود ثبت نمایید

قسمت دوم ( لگاتو بر روی آکورد سی بمل ) :

انگشت گذاری اصلی آکورد (سی بمل ) : انگشت 1 ( نیم پرده اول سیم 5 ) ، انگشت 3 ( نیم پرده سوم سیم 3 ) ، انگشت 4 ( نیم پرده سوم سیم 2 )

در هنگام لگاتو بر روی این آکورد انگشت ( 1 ) در جایگاه اصلی قرار ندارد ، بلکه بر روی سیم یکم ( فرت 1 ) در ضرب ( 3 و ) لگاتو می کند

توجه نمایید صدای لگاتو باید تمیز و واضح شنیده شود

چگونه صحیح تکنیک لگاتو صحیح اجرا کنیم ؟

در هنگام کوبش و کشش در اجرای این تکنیک نباید دچار هیجان و سرعت شد . توجه داشته باشید که اجرای سریع این تکنیک آن هم برای دفعات آغازین باعث خستگی مفرط در انگشتان دست می شود

قدرت تمام انگشتان اجرا کننده این تکنیک بر روی دسته گیتار باید در هنگام کوبش و کشش باید با هم برابر باشد تا صدای مورد نظر از گیتار شنیده شود