در آزمون‌‌ 7آذر دانش آموزان سال چهارم تجربي در بخش زيست‌شناسي پايه اين مبحث را مطالعه مي‌کنند.
براي آمادگي شما عزيزان در اين آزمون نکته‌هاي مهم اين مبحث در مطلب زير جمع‌آوري شده است:

1) در فرايند ترانسفورماسيون باكتري با دريافت مواد ژنتيك از محيط خارج، در خصوصيات ظاهري خود تغييراتي پديد مي‌آورد.ترانسفورماسيون فقط زماني رخ مي‌دهد كه DNA تخريب نشده باشد.


2) ترانسفورماسيون نوعي تغيير شكل ذاتي است كه در اثر انتقال DNA از باكتري كپسول‌دار به باكتري بدون كپسول صورت مي‌گيرد.


3) در آزمايش‌گريفيت، همه‌ي موش‌ها در اثر تزريق مخلوط باكتري‌هاي كپسول‌دار كشته شده و باكتري‌هاي زنده‌ي فاقد كپسول، مردند.


4) عامل تغيير شكل دهنده‌ي باكتري بدون كپسول به كپسول‌دار، ژن سازنده‌ي كپسول است كه قسمتي از مولكول DNA باكتري مي‌باشد.


5) كپسول باكتري استرپتوكوكوس نومونيا، از جنس پلي‌ساكاريد مي‌باشد.


6) ايوري و همكارانش، توانستند عامل ترانسفورماسيون را شناسايي كنند.


7) در ساختار نوكلئيك‌اسيدها (DNA و RNA) مجموعا پنچ نوع نوكلئوتيد وجود دارد كه هر كدام از قند، باز آلي و فسفات ساخته شده‌اند. در ساختار نوكلئوتيدها فسفات تنها جزء معدني است.


8) مهم‌ترين تفاوت بين نوكلئوتيدهاي DNA و RNA نوع قند موجود در آن‌هاست. نوع قند موجود در نوكلئوتيدهاي DNA دئوكسي ريبوز و نوع قند موجود در نوكلئوتيدهاي RNA، ريبوز مي‌باشد. (هر دو نوع قند موجود در نوكلئوتيدها داراي 5 اتم كربن و 10 اتم هيدروژن هستند. ريبوز 5 اتم اكسيژن و دئوكسي ريبوز 4 اتم اكسيژن دارد.)

9) بازهاي آلي نيتروژن‌دار در ساختار نوكلئوتيدها پوريني يا پريميديني هستند. بازهاي پوريني (A و G) دو حلقه‌اي و بازهاي پريميديني (T، C و U) تك حلقه‌اي هستند.


10) پيوند كووالان (فسفودي‌استر) نوكلئوتيدها را به هم متصل مي‌كند. پيوند فسفودي‌استر بين فسفات از يك نوكلئوتيد و قند از نوكلئوتيد ديگر برقرار مي‌شود.


11) نوكلئوتيدها به صورت آزاد سه گروه فسفات دارند ولي در هنگام برقراري پيوند با هم دو گروه فسفات خود را از دست مي‌دهند و با يك گروه فسفات در رشته‌ي پلي‌نوكلئوتيدي قرار مي‌گيرند.


12) بر طبق مشاهدات چارگف همواره در مولكول DNA مقدار بازهاي A با T و مقدار بازهاي C با G با هم برابر است.


13) بر اساس مشاهدات ويلكينز و فرانكلين و داده‌هاي حاصل از پراش پرتوي X مولكول DNA مارپيچي از دو يا سه رشته است.


14) در مدل واتسون و كريك مولكول DNA مارپيچي دو رشته‌اي است دو زنجير آن حول محوري فرضي مارپيچ‌وار قرار دارند. در اين مدل مولكول DNA به نردباني تشبيه شده است كه نرده‌هاي آن گروه‌هاي فسفات و پله‌هاي آن بازهاي آلي هستند.


15) بين بازهايي كه بين دو رشته در مقابل هم قرار مي‌گيرند پيوند هيدروژني وجود دارد.


16) بين بازهاي A و Tدو پيوند و بين بازهاي C و G سه پيوند هيدروژني وجود دارد.


17) عاملي كه باعث كنار هم قرار گرفتن جفت بازها مي‌شود شكل سه‌بعدي آن‌هاست كه مكمل يكديگر است.


18) اولين آنزيمي كه در همانندسازي DNA فعاليت مي‌كند آنزيم هليكاز است كه دو رشته‌ي DNA را مانند زيپ از هم جدا مي‌كند.


19) همانندسازي DNA،بر اساس رابطه‌ي مكملي انجام مي‌شود.


20) آنزيم DNAپليمراز هم همانندسازي را انجام مي‌دهد و هم ويرايش DNAي دختر را.


21 ) اگر اشتباهي در همانندسازي اتفاق بيفتد و توسط آنزيم DNAپليمراز اصلاح نشود، منجر به بروز جهش در نسل بعدي مولكول‌هاي DNA مي‌شود.


ماده‌ي ژنتيك
دانلود فایل

منبــــع : کانــــون