شیعیان در سر هواى نینوا دارد حسین خون دل با كاروان كربلا دارد حسیناز حریم كعبه و جدش به اشكى شست دست مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسینبردن اهل حرم دستور جدش مصطفى است ورنه این بى حرمتى ها كى روا دارد حسینآب خود با دشمنان تشنه قسمت مى كند عزّت و آزادگى بین تا كجا دارد حسین