ظهر بخیر...
من امروز رفتم تو پرتال دانشجویی که برای درخواست وام و خوابگاهو ثبت تعدنامه محضریه
موقع ثبت اطلاعات زد " تاریخ ثبت نام مجاز نمیباشد "
مهلت ثبتنام گذشته

یعنی به من که درخواست خوابگاه ندادم خوابگاه نمیدن؟؟؟
بهمنی هستم