به نظر شما من با این وضع تحصیل دانشگاه قبول میشم؟؟؟؟؟عایا؟؟؟؟