وطني يا فرنگي؟؟!!
آقا اونهايي كه ميخوان از آمريكا و كانادا و اينجور جاها بورسيه بگيرن لطفا اول يك نگاهي به اين عكسها بندازند بعد تصميم بگيرند!!
مقايسه استادان ايراني با اجنبي!!استادان ايراني :


دانشگاه صنعتي اصفهان (صنعتياي اصفهان ورودي 93 حال كنيد !)
و استاد خارجي !! :

بدون شرح !!!
انتخاب با خود شما !!