یه سوال شاید اسم تاپیک یکم بد باشه ولی منظورم اینه که چ

:برای ثبت نام دامپزشکی به دانشکده دامپزشکی شیراز مراجعه کرد یا شعبه خاصِ دیگر